Den svenska regeringen har uttryckt att Sverige ska vara världsledande i genomförandet av Agenda 2030. Sveriges goda utgångsläge både förpliktigar och möjliggör. Men för att lyckas med detta är en stor omställning nödvändig och tiden är mycket knapp. Om alla svenska aktörer bidrar kan vi vända världens utmaning till världens möjlighet.

Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 globala mål, syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Under en 15-årsperiod, mellan 2016 och 2030, har världens länder förbundit sig att tillsammans jobba för att uppnå de globala målen. (Läs mer här)