Återbruket är ett projekt i hållbar produktion, för att främja cirkulära ekonomiska system samt öka medvetenheten i samhället kring hållbar konsumtion. Verksamheten är förlagd till Mobilia, ett av Malmös äldsta och mest ikoniska köpcenter, och kommer innehålla en basar/marknadssektion, med 100% hållbart producerade, reparerade eller up-cyclade produkter, en verkstad för in-houseproduktion samt en grön, kreativ mötesplats för föreläsningar, studiecirklar och utbildningar. Pilot
Pilotprojektet sträcker sig fram till våren 2020. Därefter kommer vi utvärdera resultatet för att se hur ReTunas (https://www.retuna.se/) koncept fungerar i Malmö. Mobilia kommer i nästa skede ta 15% provision på allt som säljs, vilket de baserat på kalkyler som säger att en konventionell butik på Mobilia säljer för mellan 10.000-15.000 kr/m2/år. Om vi ser att våra siffror på ett tillfredsställande sätt möter förväntningarna från Mobilia, går vi vidare till nästa steg och tecknar avtal för en treårsplan.

På sikt
Cirkulär ekonomi internt på Mobilia
Genom att upprätta samarbeten med existerande verksamheter på Mobilia kan vi skapa och främja utvecklandet av cirkulära ekonomiska flöden, internt på Mobilia. Samtidigt skapar vi då även en källa till material för Återbrukets producenter. Det kan handla om gammal butiksinredning, gamla maskiner och apparater eller returer som annars skulle kastats. På sikt kommer vi även kunna erbjuda tjänster till existerande verksamheter. Då kan det handla om t.ex. kaffemuggar av återvunnet material, plastfritt emballage, produktfotografering in-house eller tips och råd till företag som behöver hjälp i sin gröna omställning.

Återbrukssektion i varje köpcenter
Även om mer och mer handel sker över nätet, och även om folks konsumtionsmönster är under förändring, så kommer folk i allmänhet fortsätta ta sig till köpcenter och fortsätta att shoppa. Men för att nå klimatmålen krävs en förändring i folks konsumtion. Vi vill se en återbrukssektion som ett naturligt inslag i varje stort köpcenter i Sverige. En kund på Mobilia ska då kunna välja mellan att handla nytt, eller tänka ett steg längre och då istället gå till återbrukssektionen. En nyckelfaktor här är Atrium Ljungberg. Fastighetsägaren har visat att man tror på konceptet. Skulle projektet falla väl ut, finns fem andra köpcenter i Atrium Ljungbergs regi där man är redo att i så fall rulla ut konceptet.

Utbilda och informera
Nya regler och riktlinjer kring cirkulär ekonomi är under utveckling på EU-nivå. Det kommer i framtiden gynna företag som är villiga att tänka grönare. För att underlätta den gröna omställningen krävs verktyg för företag att nyttja. Genom att samla experter på hållbar produktion och konsumtion och erbjuda utbildningar och workshops i Återbrukets gröna mötesplats, kan vi underlätta för företag som är villiga att satsa på miljön. Även privatpersoner behöver informeras om konsumtionen påverkan. Genom studiecirklar och föredrag, kan vi nå ut till allmänheten och visa vad varje enskild individ kan göra för att på ett effektivare sätt dra sitt strå till stacken.

"Konsumtionens miljöpåverkan måste minska om vi ska nå Sveriges miljömål. Resurserna måste utnyttjas effektivare" (Naturvårdsverket).
"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser" (Riksdagen).

Återbrukets Återbruksdepå
Vi för redan samtal med VA-Syd och Sysav om att starta en återbruksdepå i direkt anslutning till Återbrukets lokaler på Mobilia. VA-Syd arbetar för tillfället med en rad planer för mer lättillgängliga återbruks- och återvinningsmöjligheter. Idag kan det vara svårt att dra sitt strå till stacken. Återvinningsdepåerna ligger utanför stadskärnan och för att ta sig dit krävs antingen bil eller att du tar ditt "skräp" med dig på bussen. VA-Syd vill upprätta mer lokalnära möjligheter och tittar även på en mobil lösning, med en lastbil som ska fungera som mobil insamlingscentral. Tomten på motsatta sidan Per Albin Hanssons väg står idag tom och vi diskuterar möjligheten att starta en återbruksdepå, där boende i området kan lämna in produkter som sedan Återbrukets producenter kan nyttja. Detta skulle inte bara innebära en stadig ström av material för Återbrukets producenter, utan även göra det enklare för boende i området att tänka och agera grönare. Konceptet är hämtat från ReTuna (https://www.retuna.se/) i Eskilstuna, där man drivit en återbruksgalleria sedan 2015.

Företag eller organisationer hyr butiksplats i basardelen till kvadratmeterpris och etablerar därefter en butik, nischad mot en specifik produkt/område (leksaker, möbler, kläder, elektronik, belysning etc.). Hyran går direkt in i Återbruket för att vidare utveckla verksamheten och betala för löner och tjänster.

Den som hyr butiksplats får även tillgång till insamlat material ("skräp") samt verkstadsplats på källarplan för produktion, reparationer och renoveringar. Materialet (gamla prylar/produkter som är på väg att kastas) hämtas in från återvinningsdepåer eller i form av donationer från allmänheten. Därefter sorteras materialet och delas ut till lämplig butik för up-cycling och försäljning. Butikerna kommer även själva ansvara för att hitta lämpliga produkter.

Basardelen ska vara strukturerad och välsorterad. Det ska kännas som att gå omkring på vilket köpcenter som helst, med den stora skillnaden att allt som säljs är återbrukat.

Den gröna mötesplatsen kommer innehålla en fotostudio som snabbt och enkelt kan konverteras till föreläsningssal. Här kommer föreläsningar, studiecirklar och utbildningar genomföras för att utbilda och informera. Genom att erbjuda tjänster till Mobilias existerande verksamheter, kan vi skapa förändring internt samt utveckla ett cirkulärt ekonomiskt förhållningssätt i en traditionellt kommersiell miljö. Återbruket är ett privat initiativ, startat av Victor Wall, grundare och ägare av BurnYourArt, Productions. BurnYourArt står för projektledningen och är den koordinerande parten i projektet, och har i samarbete med Atrium Ljungberg tagit fram en treårsplan för Återbruket. Konceptet kommer från ReTuna i Eskilstuna (https://www.retuna.se/), och projektet är ett försök att kopiera och testa konceptet i Malmö. ReTuna invigdes 2015 och under 2018 såldes återbrukade produkter för nästan 12 miljoner kronor. Annars är det ett, i Sverige, relativt oprövat koncept. Primärt
Konsumenter
Konsumtionens miljöpåverkan måste minska om vi ska nå Sveriges miljömål. Resurserna måste utnyttjas effektivare. Mobilia har årligen ca 13 miljoner besökare. Genom att erbjuda kunder möjligheten både att konsumera mer hållbart, men även att utbilda sig om konsumtionens miljöpåverkan, kan vi skapa en förändring i folks konsumtionsmönster på sikt.

Företag
Genom att ta till vara på det svinn som finns i Mobilias verksamheter, samt erbjuda återbrukade varor och tjänster till samma verksamheter, kan vi skapa och främja cirkulära marknadsmodeller, internt på Mobilia. Verksamheten kommer även bjuda in företag från andra delar av staden/regionen som behöver stöd i sin gröna omställning. Våra experter kommer då kunna bidra till att fler aktörer aktivt arbetar mot en grönare framtid.

Sekundärt
Producenter
Att som småskalig återbrukare öppna upp butik på Mobilia är idag väldigt svårt. Marknadshyran är hög och det innebär en för stor risk att på egen hand etablera den typen av verksamhet. Genom att erbjuda mindre ytor i ett större sammanhang, till personer, organisationer eller företag som har ett intresse av och är villiga att satsa på återbruk, kan vi inte bara erbjuda en tjänst för samhället i stort, utan även ge uppfinningsrika, kreativa miljökämpar en arena att testa sina produkter och visa allmänheten att hållbarhet inte handlar om att hålla tillbaka utan att åstadkomma mer med det vi redan har.

Studenter
Institutet för hållbar stadsutveckling vid Malmö Universitet har visat intresse för att gå in som partner och göra projektet till ett forskningsobjekt i cirkulär ekonomi och alternativa/innovativa utvecklingsprojekt för en klimatneutral framtid. Genom att dessutom erbjuda studenter möjlighet att engagera sig på volontärbasis, som del i sin utbildning, kan vi dra nytta av outnyttjad kompetens samtidigt som vi uppmuntrar framtidens näringsidkare att specialisera sig på gröna lösningar. Kort sikt: Malmö med omnejd samt existerande verksamheter på Mobilia. Då pratar vi både om konsumenter och om företag/industrier i närområdet som på ett bättre sätt behöver ta vara på och utnyttja eventuellt spillmaterial.
Lång sikt: Sverige nationellt. Det långsiktiga målet är en återbrukssektion i varje stort köpcenter i hela Sverige. Med ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag i ryggen, ett bolag som driver och förvaltar flera köpcenter runtom i landet, är det en rimlig och realistisk målsättning 3500 2019-07-08 -- 2020-02-29 Pilotprojektet sträcker sig fram till mars 2020. Därefter görs en utvärdering, eventuell omstrukturering av företagsformen och tecknande av nytt treårskontrakt med fastighetsägaren (Atrium Ljungberg). Inom tre år görs en ny utvärdering och skulle konceptet visa sig vara välfungerande, finns fem andra köpcenter i Atrium Ljungbergs regi där man är villiga att rulla ut konceptet. Burn Your Art, Productions  (Företag)
Skåne län, Malmö Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbara städer och samhällen Hållbar konsumtion och produktion Bekämpa klimatförändringarna  återbruk  hållbarhet  up-cycling  Mobilia  Återbruket  klimatmålen   Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.