Projektet syftar till att utveckla kostnadseffektiva klimatberäkningar och klimatkrav för nybyggnad av bostadsprojekt, samt öka och sprida kunskapen om vilka klimatbeslut i byggprocessen som ger störst påverkan på totala klimatbelastningen i ett bostadsprojekt. Resultatet sammanfattas i en enkel handbok för att ställa och uppfylla klimatkrav. Handboken syftar till att höja kunskapen och förenkla processen när det gäller såväl kravställande som utförande av klimatberäkningar och reduktionskrav och är riktat både mot byggherrar, entreprenörer, materialleverantörer och underentreprenörer Projektet syftar till att utveckla kostnadseffektiva klimatberäkningar och klimatkrav för nybyggnad av bostadsprojekt, samt öka och sprida kunskapen om vilka klimatbeslut i byggprocessen som ger störst påverkan på totala klimatbelastningen i ett bostadsprojekt. Resultatet sammanfattas i en enkel handbok för att ställa och uppfylla klimatkrav. Handboken syftar till att höja kunskapen och förenkla processen när det gäller såväl kravställande som utförande av klimatberäkningar och reduktionskrav och är riktat både mot byggherrar, entreprenörer, materialleverantörer och underentreprenörer Idag är kunskapsbristen hos byggbranschens aktörer det avgörande hindret för att ställa klimatkrav vid upphandling. Detta riskerar att klimatkraven antingen tar onödigt lång tid att införa eller att de blir kostnadsdrivande. Inom detta projekt är det således väsentligt att höja kompetensen och sprida erhållen kunskapen till andra. Detta görs genom att fastighetsägaren Lunds Kommuns Fastighet AB (LKF) och entreprenören Byggnadsfirman Otto Magnusson AB (Otto) samarbetar för att gemensamt utveckla kravställningen. Totalt kommer 2-3 gemensamma klimatberäkningar på uppförda eller projekterade byggnader att genomföras i IVLS:s klimatverktyg BM. Med en höjd kunskapsnivå som bas, utvecklar aktörerna gemensamt klimatkrav. Kraven skall kunna inkluderas i förfrågningsunderlag och kunna ställas på marknaden till rimlig kostnad för fastighetsägaren. Avslutningsvis sammanfattas projektets råd och erfarenheter i en enkel handbok som syftar till att inspirera de aktörer som inte tidigare kommit i kontakt med den här typen av arbete. Projektets resultat presenteras för branschen vid ett gemensamt frukostmöte i Lund. IVL, LKF och Byggnadsfirman Otto Magnusson tog gemensamt initiativ.

Inom allmännyttans branschorganisation SABO kommer projekt “Klimatkrav i upphandling till rimlig kostnad” att bedrivas under 2019-2020. Projektet drivs av SABO, Kommuninvest och IVL. Resultat från SABO´s projekt kommer att baseras på ca 7-10 piloter bestående av ett bostadsbolag och en entreprenör. Bostadsbolag och entreprenör bidrar med egen tid i projektet. Erfarenhetsutbyte kommer att ske mellan vårt projekt (Otto Magnusson, LKF, IVL) och SABO´s projekt. Kriterier för grön belåning inkluderas i SABO projektet. Vårt projekt är bredare då det förutom byggherre och byggentreprenör även inkluderar materialleverantör och underentreprenör


Ansökningsadministratör SBUF: Andreas Holmgren, Otto Magnusson
Projektledare: Andreas Holmgren, Otto Magnusson
Styrgrupp: SBUF representant, Rasmus Andersson (IVL), Anders Ejlertsson (IVL), Andreas Holmgren (Otto Magnusson), Lena Nordenbro (LKF).
Projektgrupp: Rasmus Andersson (IVL), Anders Ejlertsson (IVL), Andreas Holmgren (Otto Magnusson), Lena Nordenbro (LKF)
Referensgrupp: Tina Appelqvist (Helsingborgshem), Anna Bernstad Saraiva Schott (MKB), Ronny Andersson (Cementa), Miklos Molnar (Konstruktionsteknik LTH), Peter Johansson (Byggmaterial LTH), Kajsa Byfors (Svensk Betong), Olof Nagenius (Serneke Bygg), Sean Kelly (Serneke Projektutveckling), Therese Rydstedt (SABO), Midroc (Richard Sjökvist).
Följande blir namngivna:
• Lokala betong leverantörer
• Eventuellt flera kommersiella fastighetsbolag och projektutvecklare

Referenser:
Boverket, 2015. Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv - forsknings- och kunskapsläget. Rapport 2015:35, Karlskrona: Boverket.

Boverket, 2018. Klimatdeklaration av byggnader - förslag på metod och regler, slutrapport. Rapport 2018:23, Karlskrona: Boverekt.

Erlandsson M, B. K. S. L. J., 2017. Byggsektorns historiska klimatpåverkan och en projektion för nära noll, Stockholm: Smart Build Environment.

Erlandsson, M., 2018. Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg BM1.0. IVL rapport C300, Stockholm: IVL.

Regeringskansliet, 2017. Det klimatpolitiska ramverket. [Online]
Available at: http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/
[Använd 03 05 2018].

Regeringskansliet, 2018. Sveriges nationella reformprogram 2018, Europa 2020 – EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, 2018: Regeringskansliet.

Sveriges Byggindustrier, 2018. Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus. LCA av fem byggsystem. Tove Malmqvist. Martin Erlandsson, Nicolas Francart, Johnny Kellner. IVL-rapport C350. Målgrupp är primärt byggherre och byggentreprenören, och sekundärt också materialleverantör och underentreprenör.

Vi har redan fått ett stort gensvar från samhället: Projektets resultat presenteras vid publika seminarium. Redan 17 maj 2019 är LKF, IVL och Otto inbjudna till en konferens arrangerad av Lund och Helsingborgs stad att berätta om det tänkta pilotprojektet (> 100 deltagare ex politiker/tjm från Skånes olika kommuner) – varför intresset är stort i branschen. På Energikontoret i Skånes event Energiting (Skånes största Energiting, detsamma. Dialog kommer föras med BI Syd om intresse av att även arrangera ett i anslutning till BI Syds Miljögrupps träff, samt vid generell BI Syd månadsträff med sina medlemmar. Även i dialog med föreningen Hållbart Byggande i Syd, Fastighetsägarna i Syd, Sustainable Business Hub, ICHB och Innovationscenter för landsbygden om events. Hänvisning till stiftelse och dess logga kommer göras vid beviljande av stiftelsepeng (samma som SBUF). Lathunden ska kunna användas i hela Sverige - i syfte förbereda sig för ny lagstiftning om klimatdeklarationer av byggnader, men också för miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad som används just nu.

Effektmålet är bidra till att minska byggsektorns 20% andel av samhället klimatpåverkan - varav ca 30-50% kommer från byggprocessen. Genom lathunden ska det bli enklare att göra klimatdeklarationer av en byggnad, och därigenom verka för minskad klimatpåverkan. "Det som mäts det görs". 418 2019-05-02 -- 2019-12-20 Vi ansöker om stiftelsepeng på 418 000 SEK, av total budget på 836 000 SEK. Syftet är att täcka den egenfinansierade delen i projektet (fördelat mellan referensgrupp, LKF och Byggnadsfirman Otto Magnusson - enligt specificerad detaljerad överenskommen budget).

Vi har även ansökt om SBUF medel om 418 000 SEK (status 190424 är att projektet rekommenderas av SBUF:s byggutskott). Byggnadsfirman Otto Magnusson  (Företag)
Skåne län, Malmö Hållbar energi för alla Hållbar konsumtion och produktion Bekämpa klimatförändringarna Genomförande och globalt partnerskap  Klimat  Klimatdekalartion  LCA  bygg  färdplan  fossilfritt  byggmaterial  BM  Boverket  vatten  Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.